Kirkegårdsvedtægter

Guldager Kirkegård      

Esbjerg Kommune

Skads Provsti

Ribe Stift.

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

 

§ 1.

 

Kirkegården ejes af Guldager kirke og bestyres af Guldager menighedsråd.

 

§ 2.

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

 

§ 3.

Graveren opbevarer et eksemplar af kirkegårdskortet og fører elektronisk kirkegårdsprotokol i henhold til Cirkulæreskrivelse vedr. førelse af kirkegårdsprotokol m.v. på EDB af 8. august 1990 samt Bekendtgørelse nr. 527 af 19. juni 1992  § 26.

Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med kort af kirkegården og protokollen, hvor eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokol skal forevises ved syn over kirkegården.

 

B. Gravsteder.

 

§ 4.

Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

 

Erhvervelse og fornyelse

§ 5.

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren.

 

§ 6.

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udfærdiges nyt gravstedsbrev.

 

§ 7.

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

 1. havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken

 2. havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet, herunder beboere i Hjerting og Sædden sogne.

  I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden.

 3. havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.

Stk. 2. Der kan erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1., til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan dog kun ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb.

 

§ 8.

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

 

 

§ 9.

Den periode, hvor hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

I tilfælde hvor legataftalen oprettes på et gravsted, hvor ejeren har indgået aftale om årlig vedligehold, skal der betales for de allerede udførte ydelser det pågældende år – sommerblomster og/eller grandækning samt forholdsmæssig del af renholdelse – indtil tidspunktet for oprettelse af legataftale. Renholdelse opkræves med 1/12 af årligt beløb pr. måned uanset årstid.

Denne betaling skal tilbydes opkrævet samtidig med legatets oprettelse, eksempelvis så kravet ikke fremkommer efter at et dødsbo er afsluttet.

 

§ 10.

Gravstedsretten kan kun overdrages med kirkegårdsudvalgets samtykke.

 

§ 11.

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren ved anbefalet brev den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 12 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

 

Nedlæggelse og regulering

 

§ 12.

Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

 

§ 13.

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

 

Gravstedernes indhegning

 

§ 14.

Gravstederne må ikke uden kirkegårdsudvalgets samtykke hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

 

 

 

 

Gravstedernes beplantning

 

§ 15.

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Bestående beplantninger, herunder træer, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

 

Gravminder

 

§ 16.

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Kirkegårdsudvalget påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet eller kirkegårdsudvalget må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Menighedsrådet (kirkegårdsudvalget) sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, såvidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets (kirkegårdsudvalgets) begæring er indehaverne af gravstedsretten pligtige til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder samt genoprette væltede/skæve gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet (kirkegårdsudvalget).

 

Gravstedernes vedligeholdelse

 

§ 17.

Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler graveren / kirkegårdsudvalget at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

 

Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, kan graveren på kirkegårdsudvalgets vegne ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne af opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

Stk. 6. Sunkne gravsteder genoprettes af kirkegården uden omkostninger for gravstedsejer.

Stk. 7. På alle gravsteder udlægges grus uden omkostninger for gravstedsejer. Ved anlæggelser betales for tidsforbrug.

Stk. 8. Kirkegårdspersonalet indsamler visne blomsterbuketter fra samtlige gravsteder 1 gang ugentlig.

 

§ 18.

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

 

§ 19.

Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D.

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

 

Særlige bestemmelser for kistegrave

 

§ 20.

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år gælder også

barnekister.

 

§ 21.

En gravplads for en voksen skal være 2,50 x 1,25 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdsudvalgets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

 

§ 22.

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

 

§ 23.

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkeministeriet.

 

 

 

Særlige bestemmelser for urnegrave

 

§ 24.

Fredningstiden er 20 år for urnegrave. Det er den tid man kan beholde et gravsted.

 

§ 25.

Et urnegravsted skal være 0,5 m2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

 

§ 26.

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

 

§ 27.

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet efter de derom gældende bestemmelser.

 

Øvrige bestemmelser

 

§ 28.

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

 

§ 29.

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle dage, dog ikke 1. juledag, langfredag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

 

C. Ordensbestemmelser.

 

§ 30.

 1. Kirkegården er åben fra kl.       til kl.      

   

 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

   

 3. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for de kirkelige handlinger. Erhvervsmæssigt arbejde må kun udføres inden for normal arbejdstid.

   

 4. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

   

 5. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

   

 6. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

   

 7. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

   

 8. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

   

 9. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.

   

 10. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes

   

 11. Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

   

 12. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

   

 13. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.

   

  Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

  Stk. 3. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

   

 

D. Takster.

 

 

Taksterne i § 31 – 37 er grundbeløb, som reguleres hvert år i henhold til vejledning udsendt af stiftsøvrigheden.

 

Til beløbene for årlig renholdelse, grandækning og sommerblomster skal der tillægges 25% moms.

Der svares ikke moms af gravkastning og legatgravsteder.

 

Grundbeløb for arbejder udført af kirkegårdens personale er 7,56 kr. pr. time ex. moms

 

Ved beregning af takster for legatgravsteder er der i det følgende taget udgangspunkt i en fredningsperiode (brugsperiode) på 30 år for kistegravsteder og 20 år for urnegravsteder. Ved andre fredningsperioder (brugsperioder) efter lokal bestemmelse beregnes taksterne som en forholdsmæssig del heraf.

 

 

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

 

§ 31.

For medlemmer af folkekirken betales pr. fredningsperiode

 

 pr. kisteplads:                                                                kr.  45,40

 pr. urneplads:                                                                kr.  15,20

 

 

§ 32.

 

For erhvervelse og fornyelse af gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken betales:

 

For en brugsperiodeKistegravsteder: Pr. kisteplads

136 kr.

 

Kistegravplads i fællesgrav

108 kr.

 

Urnegravsteder

45,47  kr.

 

Urnegravplads i fællesgrav

36,8 kr.

 

 

 

For to brugsperioder

Kistegravsteder: Pr. kisteplads

272 kr.

 

Urnegravsteder

90,8 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33.

 

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling.

Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

 

 

 

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

 

§ 34.

 

Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år:

 

Gravsteder:

 

Ren- og ved-ligeholdelse

Tillæg for almindelig grandækning

Tillæg for forårs- og sommer-blomster:

Med 1 kisteplads

14,0 kr.

9,0 kr.

5,8 kr.

Med 2 kisteladser

18,9 kr.

13,5 kr.

6,7 kr.

Mere end 2 kistepladser, yderligere pr. kisteplads

4,9 kr.

2,8 kr.

1,7 kr.

Urnegravsteder - indtil 2 urner:

10.5 kr.

3.4 kr.

3.4 kr.

 

For arbejder ud over renholdelsen – for nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning o. lign. – betales særskilt efter regning.

Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder.

 

 

 

§ 35.

 

Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af følgende beløb:

 

Gravsteder        (Fredningstid:30 år)

Ren- og

 vedligeholdelse

Tillæg for almindelig grandækning

Tillæg for forårs- og sommer-blomster:

Med 1 kisteplads

453 kr.

291 kr.

188 kr.

Med 2 kistepladser

612 kr.

437 kr.

217 kr.

Mere end 2 kistepladser, yderligere pr. kisteplads

159 kr.

91 kr.

55 kr.

 

 

 

 

Urnegravsteder (Fredningstid: 20år)

 

 

 

Urne i bed med sten el. i plæne m/skrå sten

158 kr.

77 kr.

77 kr.

Urne i plæne med plan sten

113 kr.

 

 

 

Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder:

Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift

o. lign., må der herfor erlægges særskilt vederlag.

§ 36.

 

For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser i fællesgrav betales følgende beløb:

 

Urnegravpladser  

            37.8  kr. pr. urnegravsted

Kistegravpladser

            113,4 kr. pr. kisteplads

 

 

Vedrørende takster for erhvervelse henvises til §§ 31 og 32.

 

§ 37.

 

For gravning, tilkastning og planering af en grav betales:

 

For en voksen grav

                                       75  kr.

For en barnegrav (indtil 10 års alderen)

                                     30,2 kr.

For en urnegrav

14,0 kr.

For pyntning af den kastede grav

Inkluderet i ovennævnte takster

 

Taksterne gælder for hverdage. For lørdag og søndag opkræves dobbelttakst.    

 

 

 

 

Guldager menighedsråd, den_04.03.2008__

                     

 

                      Torben Riber                      

Menighedsrådets formand

 

 

 

Godkendt af                       Skads Provstiudvalg v. Kræn Christensen  den  7. april.2008.

 

TILLÆG

 

C.

Ordensbestemmelser.

 

§ 30.

 

14)                            Gravstederne  må ikke udsmykkes på en sådan måde at det kan virke skæmmende og aldrig højere end den plantede hæk.

                          Der må ikke benyttes kunstigt lys, såsom solcellelamper, eller andet elektrisk / elektronisk udstyr.

 

                                            Tilføjet den 18-06-2007

                                           

                                            Kirkegårdsudvalget

                                            Karsten Brogaard

 

Tillæg til vedtægter:

§31

1. Der indbetales for samtlige kistepladser på gravstedet, for resterende fredningsperiode for sidst nedsatte kiste/urne.

2. For urnepladser gælder det som i punkt 1, for sidst nedsatte urne.

 

Såfremt der ikke tidligere er indbetalt for erhvervelse:

Indbetales for hele fredningsperioden for kiste/urne nedsat efter 01.01.2008, for hele gravstedet.

11.06.08 Torben Riber

 

Godkendt på provstiudvalgsmøde den 10. september 2008.

Skads Provsti den 11. september 2008.

 

Kræn Christensen

Provst

 

 

Tillæg til vedtægter

 

§ 35

 

Kisteplads i plæne pr. plads for 30 år                            244,51

 

Godkendt d. 26.02.2009

 

Formand for Guldager menighedsråd Torben Riber

 

Godkendt af Skads Provsti den 23. marts 2009
Bilag

 

Omregnings faktoren fastsat af Ribe Stift

Omregningsfaktoren er beregnet på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte gennemsnitlige nettoprisindeks og forbrugerprisindeks for oktober kvartal året før.

 

2008: 35,4

2009: 37,7

2010: 38,5

2011: 38,9